PLEGRIDY 63 MCG/0.5 ML + 94 MCG/0.5 ML SC ENJEKSIYONLUK ÇöZELTI İçEREN KULLANıMA HAZıR KALEM TEDAVIYE BAşLAMA PAKETI

Endikasyon bilgisi :

PLEGRIDY, tekrarlayan düzelen (relapsing remitting) multipl skleroz (MS) hastalarının tedavisi için kullanılmaktadır. PLEGRIDY vücudun kendi bağışıklık sisteminin beyin ve omurilikte hasara yol açmasını engelleyerek etki gösterir. Böylelikle hastalığın atakları azalır ve MS’in fonksiyon kaybına yol açan etkileri yavaşlar. PLEGRIDY tedavisi MS için tam şifa sağlamasa da daha kötüye gitmenizi engellemeye yardımcı olabilir.

PLEGRIDY 63 MCG-0.5 ML + 94 MCG-0.5 ML SC ENJEKSIYONLUK ÇöZELTI İçEREN KULLANıMA HAZıR KALEM TEDAVIYE BAşLAMA PAKETI kullanma talimatı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
PLEGRIDY 63 MCG/0.5 ML + 94 MCG/0.5 ML SC ENJEKSIYONLUK ÇöZELTI İçEREN KULLANıMA HAZıR KALEM TEDAVIYE BAşLAMA PAKETI
Steril
2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde: PLEGRIDY 63 mcg/0,5 ml + 94 mcg/0,5 ml SC Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem Tedaviye Başlama Paketi aşağıdakileri içermektedir: Her bir 63 mikrogramlık kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi 0.5 mL enjeksiyonluk
çözelti içerisinde 63 mikrogram peginterferon beta-1a * içerir.
Her bir 94 mikrogramlık kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi 0.5 mL enjeksiyonluk çözelti içerisinde 94 mikrogram peginterferon beta-1a * içerir.Doz miktarı peginterferon beta-1a molekülünün interferon Beta-1a kısmını göstermektedir ve PEG kısmı dikkate alınmamıştır. Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM
Enjeksiyonluk çözelti.
Renksiz ve berrak çözelti, pH 4.5-5.1
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar
PLEGRIDY erişkin hastalardaki relapsing remitting multipl skleroz tedavisi için endikedir.
(bkz. bölüm 5.1.)
4.2 Pozoloji ve uygulama şekli
Tedavi multipl skleroz tedavisi konusunda deneyimli bir hekimin gözetimi altında
başlatılmalıdır.
PLEGRIDY’nin plasebo karşısında üstünlüğü gösterilmiştir. PLEGRIDY ile pegile olmamış interferon beta’nın doğrudan karşılaştırıldığı çalışma bulunmamaktadır ve pegile olmamış interferon beta’dan PLEGRIDY’ye geçiş sonrasında etkinlik verisi mevcut değildir. Hastalarda pegile olan ve olmayan interferonlar arasında geçiş yaparken bu dikkate alınmalıdır. (bkz. bölüm 5.1)
Pozoloji
PLEGRIDY için önerilen doz 125 mikrogram her 2 haftada bir (14 günde bir) subkutan (cilt altı) enjeksiyondur.
Tedavinin başlatılması
Genellikle tedavide ilk doz olarak 63 mikrogram önerilir (0. Gün) ve 2. Dozda (14. Gün) 94 mikrograma çıkılır. Üçüncü dozda (28. Gün) 125 mikrogramlık tam doza ulaşılır ve tedavi tam dozla (125 mikrogram) her 2 haftada bir (14 günde bir) bu şekilde devam ettirilir (bkz. Tablo 1). İlk 2 dozu (63 mikrogram ve 94 mikrogram) içeren bir Başlangıç Paketi mevcuttur.
Tablo 1: Başlangıçta titrasyon çizelgesi
Doz        Zaman    * Miktar (mikrogram)      Kalem etiketi
Doz 1       0. gün               63                                 Turuncu
Doz 2       14. gün            94                                  Mavi
Doz 3       28. gün          125 (tam doz)               Gri
Her 2 haftada bir doz uygulaması (14 günde bir).
Tedavinin başlangıcındaki doz titrasyonu, interferon tedavilerinin başlangıcında görülebilen grip benzeri semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. İnterferon tedavisi sırasında bazen görülebilen grip benzeri semptomların önlenmesi ya da azaltılmasında profilaktik ve eşzamanlı anti-nflamatuvar, analjezik ve/veya antipiretik tedavi kullanımı yararlı olabilir (bkz. bölüm 4.8).
Eğer bir doz atlandıysa, atlanan dozun en kısa sürede uygulanması gerekir.
• Planlanmış bir sonraki doza kadar süre 7 gün ya da daha uzunsa: Hasta atlanan dozu hemen uygulamalıdır. Ardından tedaviye bir sonraki planlanmış dozla devam edilebilir.
• Planlanmış bir sonraki doza kadar süre 7 günden az ise: Hasta atlanmış dozu uygulayarak 2-haftalık doz çizelgesine yeniden başlamalıdır. Hasta iki doz PLEGRIDY’i birbiri arasında 7 günden az süreyle uygulamamalıdır.
Uygulama şekli
PLEGRIDY subkutan kullanım içindir.
Hastaların kullanıma hazır kalem ile subkutan enjeksiyonları doğru teknikle yapabilmeleri için bir sağlık çalışanından eğitim almaları önerilir. Hastalara subkutan enjeksiyon bölgelerini değişimli kullanmaları tavsiye edilir. Subkutan enjeksiyonlar genellikle karın, kol ve uyluk bölgesine yapılır. Her bir PLEGRIDY kullanıma hazır kalem iğnesi ile birlikte gelir. Kullanıma hazır kalemler yalnızca tek kullanımlıktır ve kullanıldıktan sonra atılmalıdır.
Tıbbi ürünleri kullanmadan ya da uygulamadan önce alınması gereken önlemler
Buzdolabından çıkarıldıktan sonra PLEGRIDY enjeksiyon öncesinde oda sıcaklığına gelene kadar bekletilmelidir (yaklaşık 30 dakika). Sıcak su gibi ısı kaynakları PLEGRIDY’i ısıtmak için kullanılmamalıdır.
PLEGRIDY kullanıma hazır kalemi kullanabilmek için enjeksiyon durumunu gösteren pencerede yeşil şeritleri görmeniz gerekir. Renklenmiş, bulanık, ya da parçacık içeren PLEGRIDY kalemler kullanılmamalıdır. İlaç içindeki sıvı berrak ve renksiz olmalıdır.
Böbrek yetmezliği:
Çalışma verilerine göre hafif, orta ve ağır ve son evre renal yetmezlikte doz ayarlaması gerekmemektedir (bkz. bölüm 4.4. ve 5.2).
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda PLEGRIDY çalışılmamıştır (bkz. bölüm 4.4).
Pediatrik popülasyon:
PLEGRIDY’nin 0-18 yaş arasındaki çocuk ve adölesanlardaki etkinlik ve güvenilirliği değerlendirilmemiştir. Veri mevcut değildir.
Geriatrik popülasyon:
PLEGRIDY’nin 65 yaş üzerindeki hastalardaki etkinlik ve güvenilirliği, klinik çalışmalara yaşlı hastaların kısıtlı katılımından ötürü yeterince değerlendirilmiştir.
4.3 Kontrendikasyonlar
− Doğal ya da rekombinant interferon beta ya da peginterferona ya da bölüm 6.1’de listelenmiş ürün bileşiminde yer alan maddelerden herhangi birine karşı hipersensitivite.
− Gebelikte tedavi başlatılması (bkz. bölüm 4.6).
− Ağır depresyonu ve/veya intihar düşünceleri olan hastalar (bkz. bölüm 4.4 ve 4.8).
4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Hepatik hasar
İnterferon beta grubu ilaçların kullanımı sırasında serum hepatik transaminaz düzeylerinde artış, hepatit, otoimmün hepatit ve nadir bazı hepatik yetmezlik vakaları bildirilmiştir. PLEGRIDY kullanımı sırasında hepatik enzim artışı gözlenmiştir. Hastalar hepatik hasar yönünden izlenmelidir (bkz. bölüm 4.8).
Depresyon
Depresif bozukluk öyküsü olan hastalarda PLEGRIDY kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır (bkz. bölüm 4.3). Multipl sklerozlu hastalarda depresyon sıklığı daha yüksektir veinterferon kullanımıyla ilişkili depresyon görülebilir. Hastalardan depresyon ve/veya intihar düşüncesi semptomlarını hekimlerine hemen bildirmeleri istenmelidir. Depresyon gelişen hastalar terapi sırasında yakından izlenmeli ve uygun şekilde tedavi
edilmelidir. PLEGRIDY tedavisinin kesilmesi de düşünülmelidir (bkz. bölüm 4.8).
Hipersensitivite reaksiyonları
PLEGRIDY dahil interferon beta tedavisi sırasında nadir bir komplikasyon olarak anafilaksi vakaları dahil ciddi hipersensitivite reaksiyonları bildirilmiştir. Hastalara, eğer anafilaksi yada ciddi hipersensitivite belirtileri ve semptomları yaşarlarsa, PLEGRİDY’yi bırakmaları ve
derhal tıbbi yardım almaları tavsiye edilmelidir. PLEGRİDY ile tedaviye tekrar başlanmamalıdır (bkz. Bölüm 4.8.).
Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları
Subkutan interferon beta kullanımı sırasında enjeksiyon bölgesinde nekroz dahil olmak üzere enjeksiyon bölgesi reaksiyonları bildirilmiştir. Enjeksiyon bölgesinde riskini en aza indirmekiçin hastalara aseptik enjeksiyon tekniği öğretilmelidir. Özellikle enjeksiyon bölgesinde reaksiyon gelişen hastalarda, hastanın kendi kendine enjeksiyon yapma tekniği periyodik olarak değerlendirilmelidir. Ciltte çatlak ile birlikte enjeksiyon bölgesinde şişme ya da sıvı akıntısı olduğunda hastanın doktoruyla konuşması tavsiye edilmelidir. Klinik çalışmalarda PLEGRIDY kullanan bir hastada enjeksiyon bölgesinde nekroz gelişmiştir. Tek bölgedeki nekroz sonrasında tedaviyi kesip kesmeme kararı nekrozun yaygınlığına bağlıdır (bkz. bölüm 4.8).
Periferik kan sayımlarında azalma
İnterferon beta alan hastalarda nadir görülen pansitopeni ve ağır trombositopeni dahil olmak üzere tüm hücre dizilerinde periferik kan sayımlarında azalma bildirilmiştir. Ağır ve nadir nötropeni ve trombositopeni dahil olmak üzere sitopeniler PLEGRIDY tedavisi uygulanan hastalarda gözlenmiştir. Hastalar periferik kan sayımlarındaki azalma bulgu ve belirtileri açısından izlenmelidir (bkz. bölüm 4.8).
Renal ve üriner bozukluklar
Nefrotik sendrom
İnterferon beta ürünleri tedavi sırasında kolabe olan fokal segmental glomerülosklerozis (FSGS), minimal değişiklik hastalığı (MCD), membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN) ve membranöz glomerülopati (MGN) dahil farklı türde nefropatilere bağlı nefrotik sendrom
vakaları bildirilmiştir. Bu olaylar tedavi sırasında değişik zaman noktalarında bildirilmiştir ve interferon beta tedavisi başlatıldıktan sonra birkaç yıl içerisinde gelişebilmektedir. Özellikle renal hastalık riski daha yüksek olan kişilerde renal disfonksiyona ait erken bulgu ve belirtilerin (örn. ödem, proteinüri) düzenli olarak izlenmesi önerilir. Nefrotik sendrom hemen tedavi edilmeli ve PLEGRIDY tedavisinin kesilmesi düşünülmelidir.
Ağır renal yetmezlik
Ağır renal yetmezliği olan hastalara PLEGRIDY uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Trombotik mikroanjiyopati (TMA)
İnterferon beta ürünleriyle tedavi sırasında fatal vakalar dahil olmak üzere trombotik trombositopenik purpura (TTP) ya da hemolitik üremik sendrom (HUS) gibi TMA vakaları bildirilmiştir. Bu olaylar tedavi sırasında değişik zaman noktalarında ortaya çıkmıştır ve interferon beta tedavisi başlatıldıktan sonra birkaç hafta ile birkaç yıl arasında değişen bir sürede görülebilmektedir. Erken klinik bulgular arasında yeni başlayan hipertansiyon, trombositopeni, ateş, merkezi sinir sistemi semptomları (konfüzyon, parezi) ve böbrek fonksiyonlarında bozulma bulunmaktadır. TMA düşündüren laboratuvar bulguları ise şunlardır: trombosit sayısında azalma, serum laktat dehidrojenaz düzeyinde (LDH) hemolize
bağlı artış ve periferik kan yaymasında şistiositler (eritrosit fragmantasyonu). Bu nedenle TMA’ya ait klinik bulgular saptandığında trombosit sayısı, serum LDH, kan yayması ve renal fonksiyon testleri gibi ek testler önerilir. TMA tanısı konulduğunda hemen tedavi başlatılmalıdır (plazma değişimi düşünülmelidir) ve PLEGRIDY tedavisinin hemen bırakılması önerilir.
Laboratuvar bozuklukları
İnterferon kullanımına bağlı laboratuvar bozuklukları görülebilmektedir. Multipl skleroz hastalarının takibinde normal olarak istenen laboratuvar testlerine ek olarak PLEGRIDY tedavisinin başlatılmasından önce ve tedavi sırasında düzenli aralıklarla tam kan sayımı ve periferik yayma, trombosit sayımı, ve karaciğer fonksiyon testleri (örn. aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT)) yapılmalıdır. Ardından klinik
semptomlar yoksa bu testlere periyodik olarak devam edilebilir Miyelosupresyonu olan hastalarda tam kan sayımı ve periferik kan yayması ile birlikte trombosit sayımlarının daha sık takip edilmesi gerekebilir. İnterferon beta ürünlerinin kullanımı sırasında hipo- ve hiper-tiroidizm bildirilmiştir. Tiroid disfonksiyon öyküsü olan hastalarda tiroid fonksiyon testlerinin düzenli olarak veya klinik endikasyona göre takip edilmesi önerilir.
Nöbetler
Epilepsi öyküsü olan, anti-epileptik kullanan ve özellikle de anti-epileptiklerle yeterli epilepsi kontrolü sağlanamayan hastalarda PLEGRIDY tedavisi sırasında dikkatli olunmalıdır (bkz. bölüm 4.8).
Kardiyak hastalık
İnterferon beta alan hastalarda kardiyak hastalıkta kötüleşme bildirilmiştir. PLEGRIDY (her 2 haftada bir 125 mcg) ve plasebo grupları arasında kardiyovasküler olay insidansı açısından farklılık saptanmamıştır (her iki grupta da %7). ADVANCE çalışmasında PLEGRIDY kullanan hastalarda herhangi bir ciddi kardiyovasküler olay bildirilmemiştir. Yine de daha önceden ciddi kardiyak hastalığı olan kişilerin (örn. konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı ya da aritmi) kardiyak durumun kötüleşmesi açısından özellikle tedavinin başlangıcında izlenmesi gerekir.
İmmünojenite
Hastalar PLEGRIDY’ye karşı antikor geliştirebilmektedir. İki yıla kadar PLEGRIDY ile tedavi edilmiş olan hastalar ait verilere göre bunların %1’den azında (5/715) peginterferon beta-1a’nın interferon beta-1a kısmına karşı kalıcı nötralizan antikorlar gelişmiştir. Nötralizan antikorların klinik etkinliği azaltma potansiyelleri vardır. Ancak peginterferon beta-1a’in interferon kısmına karşı antikor gelişimi klinik etkinlik veya güvenilirlik üzerinde fark edilebilir bir etkiye yol açmamıştır; ancak immünojenite insidansının düşük olması nedeniyle ancak kısıtlı analiz gerçekleştirilebilmiştir.
Hastaların %3’ü (18/681) peginterferon beta-1a’in PEG kısmına karşı kalıcı antikor geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen klinik çalışmada peginterferon beta-1a’nin PEG kısmına karşı antikor gelişimi güvenilirlik ya da klinik etkinlik üzerinde bir etkiye yol açmamıştır (yıllık bazda hesaplanmış nüks oranı, MRI lezyonları ve disfonksiyon progresyonu dahil).
Hepatik yetmezlik
Ağır hepatik yetmezliği olan hastalarda PLEGRIDY tedavisi sırasında dikkatli olunmalı ve hastalar yakından izlenmelidir. İntereferonlar hepatik hasarla ilişkili diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında hastalar hepatik hasar bulguları açısından takip edilmeli ve dikkatli olunmalıdır (bkz. bölüm 4.8 ve 5.2).
Sodyum içeriği
Her bir kalemde 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum olduğundan, bu ürün esasen “sodyum içermez” kabul edilebilir.
4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim formları
Herhangi bir etkileşim çalışması düzenlenmemiştir. Klinik çalışmalarda multipl skleroz hastalarının nüksler sırasında PLEGRIDY ve kortikosteroidleri birlikte kullanabilecekleri görülmüştür. İnterferonların insan ve hayvanlarda sitokrom P450-bağımlı hepatik enzimlerin
aktivitesini azalttığı bildirilmiştir. PLEGRIDY ile terapötik indeksi dar olan ve büyük ölçüde hepatik sitokrom P450 sistemi ile metabolize edilen ilaçların birlikte kullanımı sırasında (örn. bazı antiepileptikler ve antidepresanlar) dikkatli olunmalıdır.
4.6 Gebelik ve laktasyon
Gebelik kategorisi: X
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınların uygun doğum kontrol yöntemlerini kullanması gerekir. PLEGRIDY tedavisi sırasında hasta gebe kalırsa ya da gebe kalmayı planlarsa, potansiyel tehlikeler konusunda bilgi verilmeli ve tedavinin kesilmesi düşünülmelidir (bkz. bölüm 5.3). Tedavi başlamadan önce yüksek nüks oranı olan hastalarda, gebelik gerçekleşmesi durumunda PLEGRIDY’nin kesilmesi sonrasında ağır nüks riski ile spontan abortus riskindeki olası artış arasında denge kurulmalıdır.
Gebelik dönemi
Gebelikte PLEGRIDY kullanımına ilişkin veriler sınırlıdır. Mevcut veriler spontan abortus riskinde artış olabileceğini göstermektedir. Gebelik sırasında tedavinin başlatılması kontrendikedir (bkz. bölüm 4.3). PLEGRIDY gebelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol açmaktadır. PLEGRIDY gebelik döneminde kontrendikedir.
Laktasyon dönemi
Peginterferon beta-1a’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Anne sütü alan infantlarda ciddi advers reaksiyon potansiyelinden ötürü, emzirmenin veya PLEGRIDY tedavisinin kesilmesi yönünde karar verilmelidir.
Üreme yeteneği/Fertilite
Peginterferon beta-1a’nın insan fertilitesi üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Hayvanlarda çok yüksek dozlarda anovülasyon etkisi gözlenmiştir (bkz. bölüm 5.3). Peginterferon beta-1a’in hayvanlarda erkek fertilitesi üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
İnterferon beta kullanımıyla ilişkili olarak merkezi sinir sisteminde görülen advers olaylar hastanın taşıt ya da makine kullanma becerisini etkileyebilir (bkz. bölüm 4.8).
4.8 İstenmeyen etkiler
Güvenilirlik profilinin özeti
Her 2 haftada bir subkutan enjeksiyon olarak uygulanan 125 mikrogram PLEGRIDY için en yaygın bildirilen advers ilaç reaksiyonları (ADR’ler) (plaseboya göre daha yüksek insidans) arasında enjeksiyon bölgesinde eritem, influenza benzeri hastalık, pireksi, baş ağrısı, miyalji,
titreme, enjeksiyon bölgesinde ağrı, asteni, enjeksiyon bölgesinde kaşıntı ve artralji bulunmaktadır. Her 2 haftada bir subkutan yolla 125 mikrogram PLEGRIDY ile tedavi edilen hastalarda tedavinin bırakılmasına en sık yol açan advers reaksiyon influenza benzeri hastalıktır (< %1).
Advers reaksiyonların listelendiği tablo
Klinik çalışmalarda, toplamda 1468 hasta 278 haftaya kadar tam maruziyetle 4217 hastayılına eşdeğer PLEGRIDY almıştır. 1285 hasta en az 1 yıl, 1124 hasta en az 2 yıl, 947 hasta
en az 3 yıl ve 658 hasta en az 4 yıl PLEGRIDY ile tedavi almıştır. ADVANCE çalışmasının randomize, kontrollü olmayan fazında (2. Yıl) ve ATTAIN çalışmasının (4 yıla kadar tedavi alınmıştır) uzatma fazındaki deneyim, ADVANCE çalışmasının 1 yıl süreli plasebo kontrollü fazındaki deneyim ile uyumludur. Tabloda her 2 haftada bir subkutan yolla 125 mikrogram PLEGRIDY ile tedavi edilen 512 hastadaki ve 48 haftaya kadar plasebo alan 500 hastadaki advers reaksiyonlar (insidansı plasebonun üzerinde olan ve mantıksal bir sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde gerçekleşmiş
olan) özetlenmiştir. Advers reaksiyonlar MedDRA Sistem Organ Sınıfı çerçevesinde tercih edilen MedDRA terimleri olarak sunulmuştur. Aşağıdaki advers reaksiyonların insidansı belirtilen sıklık kategorilerine göre gösterilmektedir:
– Çok yaygın (≥ 1/10)
– Yaygın (≥ 1/100 ile < 1/10)
– Yaygın olmayan (≥ 1/1000 ile < 1/100)
– Seyrek (≥ 1/10,000 ile < 1/1000)
– Çok seyrek (< 10,000)
– Bilinmiyor (mevcut verilerden tahmin edilemiyor).
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan :Trombositopeni
Seyrek: Trombotik trombositopenik, purpura/hemolitik üremik sendrom dahil trombotik mikroanjiyopati
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan : Hipersensitivite reaksiyonu
Bilinmiyor :Anafilaksi
Sinir sistemi hastalıkları
Çok yaygın : baş ağrısı
Yaygın olmayan : nöbet
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
Bilinmiyor: Pulmoner arteryel hipertansiyon
Gastrointestinal hastalıkları
Yaygın:  bulantı, kusma
Deri ve cilt altı doku hastalıkları
Yaygın : Alopesi, kaşıntı
Yaygın olmayan: ürtiker
Kas-iskelet bozukluklar ve bağ doku hastalıkları
Çok yaygın :miyalji, artralji
Böbrek ve idrar hastalıkları
Seyrek : Nefrotik sendrom, glomerüloskleroz
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesi ilişkin hastalıklar
Çok yaygın:  Enjeksiyon bölgesinde eritem, İnfluenza benzeri hastalık, Pireksi, Titreme, Enjeksiyon bölgesinde pruritus, Asteni, Enjeksiyon bölgesinde ağrı,
Yaygın : Hipertermi, Enjeksiyon bölgesinde ödem, Enjeksiyon bölgesinde ısı, Enjeksiyon bölgesinde hematom, Enjeksiyon bölgesinde döküntü, Enjeksiyon bölgesinde şişme, Enjeksiyon bölgesinde renk değişikliği, Enjeksiyon bölgesinde enflamasyon
Seyrek : Enjeksiyon bölgesinde nekroz
Araştırmalar :
Yaygın: Hemoglobinde azalma, Gamma-glutamil transferaz artışı, Aspartat aminotransferaz artışı, Alanin aminotransferaz artışı, Vücut sıcaklığında artış, Lökosit sayısında azalma
Yaygın olmayan: Trombosit sayısında azalma
Psikiyatrik bozukluklar
Yaygın: Depresyon
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1. Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: Antineoplastik ve immünomodülatör ajanlar; immün-uyarıcılar; interferonlar
ATC kodu: L03AB13
PLEGRIDY tek ve lineer bir 20,000 Da motaksi poli(etilenglikol)-O-2-metilpropionaldehid (20 kDa mPEG-O-2 metilpropionaldehid) molekülü ile konjuge edilmiş bir interferon beta1a’dır; substütisyon derecesi 1 mol polimer/mol protein şeklindedir. Ortalama molekül ağırlığı yaklaşık 44 kDa’dır ve protein kısmı bunun yaklaşık 23 kDa’sını oluşturmaktadır.
Etki mekanizması
Multipl sklerozda (MS) peginterferon beta-1a’nın etki mekanizması kesin olarak bilinmemektedir. PLEGRIDY hücre yüzeyindeki tip I interferon reseptörüne bağlanarak interferona-yanıt veren gen ekspresyonunun regülasyonuna yol açan bir dizi hücre içi olay başlatır. PLEGRIDY’nin aracılık edebildiği biyolojik etkiler arasında anti-enflamatuvar sitokinlerin (örn. IL-4, IL-10, IL-27) yukarı yönlü regülasyonu ve pro-enflamatuvar
sitokinlerin (örn. IL-2, IL-12, IFN-gamma, TNF-alfa) aşağı yönlü regülasyonuna ek olarak kan beyin bariyerinde aktive olmuş T hücre migrasyonunun inhibisyonu da bulunmaktadır. Ancak bunlar dışında ek mekanizmalar da söz konusu olabilir. PLEGRIDY’nin MS’deki etki mekanizmasına yukarıda tanımlanan biyolojik etkilerle ilgili yolların aracılık edip etmediği bilinmemektedir, çünkü MS’in patofizyolojisi kısmen anlaşılmıştır.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1 Yardımcı maddelerin listesi
Sodyum asetat trihidrat
Asetik asit, glasiyal
L-arjinin hidroklorür
Polisorbat 20
Enjeksiyonluk su
6.2 Geçimsizlikler
Geçerli değildir.
6.3 Raf ömrü: 36 ay
PLEGRIDY ışıktan uzak tutulmak kaydıyla 30 güne kadar oda sıcaklığında (25°C’ye kadar) saklanabilir. PLEGRIDY 30 gün boyunca oda sıcaklığında saklandıysa kullanılmalı ya da atılmalıdır. PLEGRIDY’nin oda sıcaklığında 30 gün ya da daha uzun süre saklanıp saklanmadığı bilinmiyorsa, ürün atılmalıdır.
6.4 Saklamaya yönelik özel uyarılar
Buzdolabında saklayınız (2-8°C) Dondurmayın. Işıktan korumak için orijinal kutusunda saklayın. Oda sıcaklığında saklama konusunda ek bilgi için bkz. bölüm 6.3 (25°C’ye kadar).
6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği
Kullanıma hazır PLEGRIDY şırınga, PLEGRIDY Pen olarak adlandırılan kalem enjektör içinde yer alır. PLEGRIDY şırınga yaylı sistemle çalışır ve tek kullanımlıktır. Kalem 1 mL’lik Tip I cam şırınga içinde 0.5 ml çözelti ve bununla birlikte bromobütil kauçuk stoper ve termoplastik polipropilen sert iğne kılıfı bulunur. Ambalaj boyutu: Koruyucu plastik kutu içinde 125 mikrogramlık kullanıma hazır iki kalem içeren kutu (gri etiketli kalemler).
6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Geçerli olduğu takdirde kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri” ne uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok., No:3, D:2-3,
06520, Çankaya/Ankara
Tel: 0 312 219 62 19-Faks: 0 312 219 60 10
Üretim yeri
Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG
Schützenstrasse 87 ve 99 – 101
88212 Ravensburg, Almanya